Základní škola a mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská,příspěvková organizace

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > GDPR

Základní škola a mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská

příspěvková organizace, okres  Děčín

407 44  Chřibská, Chřibská 280, telefon: +412 38 12 95, e–mail  zs.chribska@seznam.cz, IČ: 727 444 99

Informace o zpracování osobních údajů

ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská IČO : 72744499  jako správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu  zpracování osobních údajů; následující sdělení zároveň v úplnosti postihuje rozsah práv jednotlivých subjektů údajů, jejichž  osobní údaje jsou zpracovány.

Základní škola/ Mateřská škola zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) jako uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU.

Účel zpracování osobních údajů

Základní škola a mateřská škola zpracovává pouze přesné údaje, které získala v souladu s GDPR; zpracování osobních údajů může provést, protože :

 • je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy;
 • je to nezbytné pro plnění právní povinnosti základní školy (mateřské školy);
 • škola obdržela souhlas žáků, zákonných zástupců žáků.

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 • školní matrika,
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončení,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP,
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu:

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
 • seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přátel školy,
 • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny,
 • kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,
 • záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem zvýšení bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.

Rozsah zpracování

Osobní údaje jsou zpracovány v takovém  rozsahu, v jakém je příslušný zákonný zástupce subjektu údajů správci poskytl, a to buď v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo je správce shromáždil jinak. Všechny zmíněné údaje jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a správce tak plní své zákonné povinnost.

Způsob zpracování

Zpracování osobních údajů je prováděno jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem.
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu

k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům,

k neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

 • Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,
 • zachovávání mlčenlivosti o údajích,
 • neposkytování údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • stanovení účelu a způsobu provozování kamerového systému,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou. 

Zdroje osobních údajů:

 • Zákonný zástupce.
 • Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence.
 • Orgány veřejné správy.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů nebo zákonného zástupce subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ);
 • kontaktní údaje umožňující kontakt se zákonným zástupcem – např.telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka a podobné informace;
 • popisné údaje (např. bankovní spojení);
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy;
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů, a tedy zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

 • Zákonný zástupce.
 • Zaměstnanec.
 • Zpracovatel.
 • Orgány veřejné správy.

Práva žáků a zákonných zástupců

Zákonný zástupce může požádat o informace - v souladu se čl.12 GDPR o právu na přístup k osobním údajům a informacím - a správce údajů jej  následně informuje o :

 • účelu zpracování;
 • kategorii osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • době, po kterou budou osobní údaje a informace o zdroji osobních údajů uloženy.

Pokud se zákonný zástupce subjektu údajů  domnívá, že správce nebo zpracovatel nakládá s osobními údaji tak, že je to v rozporu s ochranou osobních údajů nebo v rozporu se zákonem, může:

 • požádat správce o vysvětlení;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů;
 • požadovat doplnění osobních údajů, omezení zpracování  nebo vymazání osobních údajů.

Je-li žádost shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce žádosti, má právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů , Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7,
e-mail :  posta@uoou.cz .
Zákonný zástupce subjektu údajů se může se svým podnětem obrátit na dozorový úřad přímo.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základní škola  jako „orgán veřejné moci“ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný zákonným zástupcům, žákům i zaměstnancům a musí jim být běžně k dispozici. Ve spolupráci s vedením základní školy tak zajišťuje práva subjektů osobních údajů.

Kontakt :
Ing. Luděk Galbavý ,  korespondenční adresa : Kuřívody 539   471 24 Ralsko
mobil: +420 602 239 174, e-mail : galbavy@sbou.cz

VERZE V PDF KE STAŽENÍ

Informace GDPR pro zákonné zástupce.pdf