Metodik primární prevence

Metodik primární prevence

 

Mgr. Martin Trenk, sociální pedagog

email - MPPSkolaChribska@email.cz

kontakt – 412 381 295

 

============================================

 

Co je mou náplní ?

 • Zpracovávám pro každý školní rok minimální preventivní program, kontroluji jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu
 • Spolupracuji s učiteli
 • Připravuji materiály a pomůcky pro primární prevenci
 • Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci
 • Rozpoznat výskyt sociálně patologických jevů (rizikového chování) a zajištění včasné intervence - sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí

 

 

Co jsou sociálně patologické jevy? ( „rizikové chování“)

 • záškoláctví,
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,kyberšikana
 • kriminalita, delikvence,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky ,závislost na politickém a náboženském extremismu,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

 

 

S čím Vám mohu pomoci?

 

Pro žáky:

 • Pomohu Ti se začleněním do kolektivu
 • Poradím, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na mě obrátíš

Kdy se na mě můžeš obrátit?

 • Když máš problémy se spolužáky
 • Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 • Když si nerozumíš s učitelem
 • Když se dostaneš do průšvihu
 • Když se dostaneš do styku s návykovou látkou
 • Kdykoli Tě něco trápí…

Pro rodiče a zákonné zástupce:

 • Poskytnu Vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování
 • Doporučím Vám literaturu či poskytnu odpovídající materiály
 • Můžete se mnou konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním

Kdy se na mě můžete obrátit?

 • Když se Vaše dítě dostane do nevhodné party
 • Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování
 • Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou
 • Když se Vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu
 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu

 

Pro pedagogy:

 

 • Poskytnu Vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování
 • Když si nerozumíte s některou třídou
 • Když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou
 • Když má dítě ve Vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí
 • Když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě

Vyhledat v textu

ŠKOLNÍ ČASOPIS

 maska 17.jpg

 

 

PRŮBĚH VYUČOVÁNÍ

0. hodina: 07:05 - 07:50
1. hodina: 08:00 - 08:45
2. hodina: 08:55 - 09:35
3. hodina: 10:00 - 10:45
4. hodina: 10:55 - 11:40
5. hodina: 11:50 - 12:35
6. hodina: 12:45 - 13:30
7. hodina: 13:30 - 14:15
8. hodina: 14:25 - 15:10

Školní budova se pro žáky otevírá v 7:40

Město Chřibská

http://www.chribska.cz/

 

Uložit